WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 29 maja 2017 r zgodnie z przyjętym terminarzem Komisja Oceny Wniosków zakończyła proces oceny merytorycznej złożonych dokumentów.

Zgodnie z Regulaminem w wyniku prac Komisja Oceny Wniosków sporządziła wstępną list rankingową wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe w podziale na:

a) wnioski wstępnie zaakceptowane do realizacji, (wnioski 1 – 70);
b) wnioski rezerwowe;
c) wnioski negatywnie ocenione (odrzucone)].

Lista została załączona do niniejszej informacji oraz udostępniona w Biurze Projektu w Rzeszowie.

Informujemy że Kandydaci, którzy znaleźli się na liście rezerwowej lub liście wniosków negatywnie ocenionych mają możliwość odwołania się od decyzji Komisji Oceny Wniosków. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez Uczestnika w formie pisemnej w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika wyników z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków – czyli do dnia  5 czerwca 2017 r włącznie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu/Wniosku o udzielenie Wsparcia pomostowego powinien zawierać co najmniej:

  • dane uczestnika Projektu,
  • nr Wniosku o udzielenie wsparcia
  • wskazanie w jakim zakresie dokonana ocena została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy.

Powyższe należy uzasadnić. 

Proszę również pamiętać o tym, że rozpatrzeniu nie podlega Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, który został wniesiony po upływie terminu i bez zachowania formy pisemnej.

Pracownicy Biura Projektu na pisemną prośbę mogą udostępnić Państwu Karty Oceny Merytorycznej.

Przypominamy, że pozostała część alokacji zaplanowana na 7 wniosków o wsparcie finansowe pozostanie na ewentualne pozytywnie rozpatrzone odwołania lub protesty.

W przypadku braku pozytywnie rozpatrzonych odwołań, kwota alokacji zaplanowana na 7 wniosków o wsparcie finansowe zostanie przyznana 7 kolejnym Uczestnikom projektu z listy rezerwowej, kwalifikującym się do udzielenia wsparcia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu w dni robocze w godzinach od 09:00 do 15:00.

Dokumenty do pobrania

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz