Rekrutacja trwa od 28.09.2016r do 15.12.2016r.

Projektodawca zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, w sytuacji gdy liczba złożonych formularzy zgłoszeniowych przekroczy 110 sztuk.

O zakończeniu rekrutacji Projektodawca poinformuje z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej w zakładce aktualności.

Etap 1

WERYFIKACJA FORMALNA

W trakcie pierwszego etapu oceny weryfikowane będą informacje zawarte w Formularzu rekrutacyjnym, który uczestnicy dostarczyli do Biura Projektu.
Uczestnicy składają komplet dokumentów (uzupełnionych w języku polskim, trwale spięty, podpisany na każdej stronie i z wymaganymi załącznikami) pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika w biurze projektu.

Do projektu zapraszamy osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1.w momencie przystąpienia do projektu mają ukończone 30lat,

2.posiadają miejsce zamieszkania(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego,

3.nie pracują tzn. posiadają status osoby bezrobotnej (status potwierdzony zaświadczeniem z PUP) lub biernej zawodowo,

4.należą do jednej z poniższych grup:

  • kobiet
  • osób powyżej 50 roku życia
  • osób długotrwale bezrobotnych
  • osób niepełnosprawnych

Ponadto do projektu zapraszamy rolników i członków ich rodzin, którzy posiadają gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha i jednocześnie planują odejść od rolnictwa oraz posiadają status osoby bezrobotnej.

Oceny formalnej dokonują dwaj pracownicy w oparciu o kartę oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.

Kandydatowi przysługuje możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków, o możliwości uzupełnienia braków Kandydat zostanie poinformowany przez pracownika Partnera/Lidera. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie Formularz rekrutacyjny zostanie odrzucony bez oceny. Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujących odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego i pozostawieniem go bez oceny, uważa się niepodpisanie wymaganych oświadczeń. Jednocześnie, jeżeli na etapie oceny formularza stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy docelowej określonej w projekcie i nie spełnia warunków wymienionych §3 ust. 1 Regulaminu nie podlega dalszej ocenie.

Osoby, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną zakwalifikowane do drugiej części pierwszego etapu – oceny merytorycznej.

JEŚLI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMOGI?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A UZYSKASZ POMOC.

Etap 2

OCENA MERYTORYCZNA

Oceny merytoryczną przeprowadzą dwaj członkowie Komisji Rekrutacyjnej w oparciu o kartę oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.

Formularze poprawne formalnie przechodzą do oceny merytorycznej.  Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:

1.Kryteria planowanej działalności gospodarczej (max do uzyskania 42pkt)

 • Sektor, branża (6 pkt)
 • Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (6 pkt)
 • Posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (6 pkt)
 • Planowany koszt przedsięwzięcia (8 pkt)
 • Charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/ kontrahentów (8 pkt)
 • Charakterystyka konkurencji (8 pkt)

2.Kryteria premiowe (max do uzyskania 18pkt):

 • Osoba długotrwale bezrobotna (2 pkt)
 • Osoba niepełnosprawna (2 pkt)
 • Deklaracja zatrudnienia pracownika (2 pkt)
 • Kobieta (3 pkt)
 • Rolnicy i członkowie ich rodzin posiadających gospodarstwa rolne max 2ha zarejestrowane jako osoby bezrobotne (3 pkt)
 • Osoba powyżej 50 roku życia (3 pkt)
 • Osoba z terenów wiejskich (3 pkt)

Z oceny merytorycznej uczestnik może otrzymać max 60 pkt.

Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi: średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch oceniających na karcie oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego za część A tj. Ocena kryteriów merytorycznych oraz część B punkty za przynależność do grup priorytetowych.

Po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej  zostanie sporządzona lista Kandydatów, w oparciu nadane podczas przyjęcia Formularzy rekrutacyjnych nr ID o liczbę punktów uzyskaną w trakcie oceny merytorycznej oraz za spełnienie kryteriów premiujących.

Osoby, które przejdą pozytywnie ocenę merytoryczną zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu – rozmowy z doradcą zawodowym.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Kandydatom nie przysługuje odwołanie.

Etap 3

OCENA PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW

Każdy Kandydat, który przejdzie pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną weźmie udział w indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym (3 godz.) w celu weryfikacji m.in. predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradca na podstawie dowolnego testu i rozmowy przyznaje Kandydatom punkty (max 40 pkt.), które doliczane są do ogólnej punktacji uzyskanej przez Kandydatów podczas oceny merytorycznej.

W celu zakwalifikowania się do wzięcia udziału w projekcie Kandydat musi uzyskać minimum 50%  punktów (czyli minimum 50 pkt. ze 100 pkt.).

Po zakończeniu oceny formalnej, merytorycznej oraz doradcy zawodowego zostanie sporządzona lista Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, znajdujących się na liście rezerwowej oraz niezakwalifikowanych do udziału w projekcie. Listy zostaną sporządzone w oparciu o nadane podczas przyjęcia Formularzy rekrutacyjnych nr ID przy których znajdzie się odpowiednia liczba punktów uzyskana przez każdego Kandydata.

W przypadku uzyskania przez Kandydatów takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie udziału w projekcie decydują:

1.Punkty z oceny doradcy zawodowego

2.Punkty w ramach kryteriach dodatkowych

Ostatecznie do następnego etapu przechodzi 95 osób, pozostałe osoby zostają wpisane na listę rezerwową lub listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Od decyzji doradcy zawodowego Kandydatom nie przysługuje odwołanie.

W przypadku rezygnacji Kandydata lub Uczestnika projektu z udziału w projekcie na jego miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Wykluczenia z udziału w projekcie

WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby które nie spełniają kryteriów przynależności do grup docelowych czyli

 • mają poniżej 30 lat
 • mieszkają poza obszarem województwa podkarpackiego
 • pracują
 • nie należą do żadnej z poniższych grup:
  • kobiet,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie odbiorcami wsparcia nie mogą być osoby, które:

 • posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz
  w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020,
 • w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy,
 • pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub wykonawcą,
 • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przeze mnie Formularza rekrutacyjnego,
 • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem,
  z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność.