Cele projektu

Celem głównym projektu „Moja firma – Moja szansa”  jest wzrost aktywności zawodowej 77 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych) zamieszkujących obszar w województwa podkarpackiego, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na otwarcie własnej działalności gospodarczej w okresie IX 2016 – VI 2018.

Grupa docelowa

Projekt skierowany do osób powyżej 29 roku życia z województwa podkarpackiego, które:

• nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo);
• chcą założyć własna firmę;
• należą do jednej z grup: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych
• nie są wykluczone z możliwości otrzymania środków na otwarcie działalności gospodarczej (więcej informacji TUTAJ).

W ramach projektu w okresie 01.09.2016 do 30.06.2018 powstanie 77 nowych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

O projekcie

Projekt „Moja firma – Moja szansa”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju Przedsiębiorczości realizowany w partnerstwie przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. i Zachodniopomorską Fundację Wspierania Przedsiębiorczości, Ekologii i Nauki.

GŁÓWNE ZADANIA:

1. Rekrutacja i nabór
2. Wsparcie podstawowe szkoleniowo-doradcze dla 95 osób
3. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 77 osób
4. Wsparcie pomostowe finansowe do 1850 zł przez 12 miesięcy i realizacja wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla 77 osób

Wartość projektu: 4 642 326,90zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 3 945 977,86 zł.

ZAPEWNIAMY

  • szkolenia m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu czy wypełnienia dokumentów aplikacyjnych,
  • dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń,
  • indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym w tym m.in. biznesplanu,
  • uzyskanie do 24 000 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej,
  • wsparcie pomostowe do 1 850 zł przez pierwsze 12 miesięcy,
  • stałe doradztwo z osobami z doświadczeniem w biznesie,
  • szkolenia m.in. z negocjacji handlowych czy kontaktów z trudnym klientem,
  • zwrot kosztów dojazdów.
Etap 1

PRZYJMOWANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Nabór uczestników do projektu trwa od 03 października 2016 r. do 2 grudnia 2016 r. . Informacja o terminie zakończenia rekrutacji zostanie zamieszczona  na stronie www.firma.zgd.com.pl na dwa tygodnie przed ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń do projektu.

Osoby zainteresowana udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny:

 • w siedzibie Projektodawcy: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. B. Żeleńskiego 23/2, Rzeszów
 • na stronie internetowej www.firma.zgd.com.pl

który następnie należy dostarczyć do siedziby Biura projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami:

1. oświadczenia o kwalifikowaniu się Uczestnika projektu – załącznik nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego,
2. aktualnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych),
3. kopii aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez upoważniony organ (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę (dotyczy osób niepełnosprawnych),
4. oświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do wielkości 2 ha (dotyczy osób posiadających status rolnika lub domownika rolnika),
5. kserokopii świadectwa/dyplomu potwierdzających posiadane wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę (jeśli dotyczy)),
6. kserokopii certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających odbyte szkolenia/ kursy/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę (jeśli dotyczy)).
7. kserokopii zaświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej/de minimis (jeśli dotyczy).

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do siedziby biura projektu osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

Etap 2

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

 Weryfikacji poprawności złożonych dokumentów dokonywać będą dwaj pracownicy, którzy zweryfikują złożone dokumenty pod względem formalnym w oparciu o kartę oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.

Uczestnikowi przysługuje możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków formalnych. W przypadku wystąpienia braków Kandydat zostanie poinformowany przez pracownika o terminie i miejscu ich uzupełnienia.

Nieuzupełnienie wymaganych braków w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem formularza rekrutacyjnego z przyczyn formalnych.

Formularze poprawne formalnie przechodzą do oceny merytorycznej.  Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:

1.Kryteria planowanej działalności gospodarczej (max do uzyskania 42pkt)

• Sektor, branża (6 pkt)
• Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (6 pkt)
• Posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (6 pkt)
• Planowany koszt przedsięwzięcia (8 pkt)
• Charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/ kontrahentów (8 pkt)
• Charakterystyka konkurencji (8 pkt)

2.Kryteria premiowe (max do uzyskania 18pkt):

• Osoba długotrwale bezrobotna (2 pkt)
• Osoba niepełnosprawna (2 pkt)
• Deklaracja zatrudnienia pracownika (2 pkt)
• Kobieta (3 pkt)
• Rolnicy i członkowie ich rodzin posiadających gospodarstwa rolne max 2ha zarejestrowane jako osoby bezrobotne (3 pkt)
• Osoba powyżej 50 roku życia (3 pkt)
• Osoba z terenów wiejskich (3 pkt)

Z oceny merytorycznej uczestnik może otrzymać max 60 pkt.

 

Etap 3

ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

  Każdy Kandydat, który przeszedł ocenę merytoryczną zapraszany jest na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o dowolny test przygotowany przez doradcę zawodowego oraz rozmowę. Doradca przyznaje Kandydatom punkty (max 40 pkt.), które wliczane są do ogólnej punktacji.

W ramach rozmowy  Doradca zawodowy przeprowadzi również diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego Kandydata – czas trwania 1 godzina.

W celu zakwalifikowania się do udziału w projekcie Kandydat musi uzyskać minimum 50% pkt ze 100 pkt. W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie udziału w projekcie decydują:

• Punkty z oceny doradcy zawodowego,
• Punkty w ramach kryteriach dodatkowych.

Ze 110 osób 95 przechodzi do następnego etapu, pozostałe osoby zostają wpisane na listę rezerwową lub listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Etap 4

SZKOLENIA

W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, dzięki którym zdobędą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje m.in. :

• Zakładanie działalności gospodarczej – 8 godz.
• Marketing w przedsiębiorstwie – 8 godz.
• Finanse i Księgowość – 8 godz.
• Przygotowywanie biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe – 8 godz.
• Przygotowywanie wniosku o przyznania wsparcia pomostowego i rozliczanie dotacji – 8 godz.

Etap 5

INDYWIDUALNE DORADZTWO

Uczestnicy projektu objęci zostają Indywidualnym doradztwem w zakresie planów działalności gospodarczej. Zakres tematyki doradztwa będzie obejmował m.in.:

• wsparcie w przygotowaniu biznesplanu, wniosków dot. Wsparcia finansowego i pomostowego oraz harmonogram rzeczowo finansowy,
• inne wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb.

Każdy Uczestnik będzie mógł wykorzystać 8 godzin doradztwa.

Etap 6

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW Z NAJLEPSZYMI BIZNESPLANAMI

 Podstawą udzielenia wsparcia finansowego będzie złożenie w dwóch egzamplarzach przez uczestników projektu wniosku  o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami m.in.: biznesplanem, harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia opracowanym na 2lata a także wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego na 12m-cy.

Komisja Oceny Wniosków dokona oceny formalnej i merytorycznej wniosków w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków.  Ocena merytoryczna odbywa się w oparciu o kryteria punktowe:

I) Doświadczenie zawodowe i umiejętności (max do uzyskania 15; konieczne min.9)

II) Spójność(max do uzyskania 20; konieczne min.12)

III) Racjonalność przedsięwzięcia(max do uzyskania 20;konieczne min.12)

IV) Plan operacyjny(max do uzyskania 25; konieczne min.15)

V) Wykonalność przedsięwzięcia(max do uzyskania 15;konieczne min.9)

VI) Zasadność przyznania wsparcia pomostowego(max do uzyskania 5; konieczne min.3)

Warunkiem przyznania dofinansowania jest uzyskanie min.60%pkt. ogółem i w każdym z kryteriów oceny. Planuje się udzielenie jednorazowej pomocy 77 Uczestnikom projektu, których wnioski otrzymają największą ilość punktów. Maksymalna wysokość środków jakie może otrzymać jeden uczestnik to 24.000,00zł.

Etap 7

UDZIELANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Uczestnicy zakwalifikowani do otrzymania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną poinformowani o możliwości skorzystania ze wsparcia pomostowego finansowego w wysokości 1.850,00 zł miesięcznie (przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności) oraz o objęciu specjalistycznym wsparciem szkoleniowo – doradczym, które polegać będzie na udziale w specjalistycznych warsztatach z zakresu:

• Efektywność osobista – 8 godz.,
• Kontakt z trudnym klientem – 8 godz.,
• Efektywne negocjacje – 8 godz.,
• Negocjacje handlowe – 8 godz. .

Specjalistyczne doradztwo polegać będzie na doradztwie indywidualnym udzielanym przez ekspertów w dziedzinie prawa, zarządzania, sprzedaży, finansów, w tym rozliczenia dotacji i innych związanych ze specyfiką prowadzonej  działalności . Każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 10h doradztwa.