LISTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI.

LISTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU.

Pytanie (P): Czy w ramach podjęcia środków bezzwrotnych dotacji uczestnikom przysługuje zwrot podatku VAT?
Odpowiedź (O): Jeżeli uczestnik oświadczy, iż odzyskany podatek VAT wykorzystał na bieżącą działalność gospodarczą to nie dokonuje zwrotu tej kwoty, która w innej sytuacji musiałaby pomniejszyć dotację czyli zmniejsza się pomoc de mniminis.
P:Zgodnie z wymogami regulaminu, należy zarejestrować działalność na terenie woj. podkarpackiego. Co dzieje się w sytuacji, kiedy działalność jest zarejestrowana na Podkarpaciu, a przyjmowanie klientów, lokal oraz usługi są świadczone na terenie innego województwa?
O: Działalność musi być zarejestrowana na terenie województwa podkarpackiego lecz świadczona na terenie całej Polski, jeśli tego wymaga jej specyfika.

P: Czy w myśl regulaminu pojęcie „zarejestrowanie działalności” jest tożsame z pojęciem „rozpoczęcia działalności” ?
O: Nie. Zarejestrowanie działalności może być inną datą niż rozpoczęcie działalności. Uczestnik może zarejestrować swoją działalność przed datą jej rozpoczęcia.

P: Czy poręczyciel musi stawić się osobiście?
O: Tak. Konieczne jest potwierdzenie tożsamości poręczyciela.

P: Czy poręczenie można zastąpić oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji?
O: Nie. Zabezpieczeniem w projekcie musi być takie, jak wskazano w Regulaminie. Informuję jednak, że pracujemy nad wdrożeniem zmiany w Regulaminie w tym zakresie i rozszerzenie możliwości zabezpieczeń również na postawioną w pytaniu formę. Będziemy na bieżąco informować Państwa o tym, kiedy zmiana w Regulaminie zostanie zaakceptowana przez IP.

P: Czy obywatel innego kraju może zostać poręczycielem? Czy jest brany pod uwagę dochód uzyskiwany poza granicami Polski?O: Tak, taka osoba może zostać poręczycielem jeżeli tylko zostaną spełnione wszystkie założenia Regulaminu.

P: Co dzieje się w przypadku śmierci, ciężkiej choroby, kalectwa uczestnika projektu i tym samym powstania braku możliwości prowadzenia działalności? Czy środki muszą zostać zwrócone w całości?
O: Niestety obecny program RPO nie przewiduje umorzeń i na ten moment WUP Rzeszów nie udzieli odpowiedzi, gdyż to pytanie zostanie przesłane do Instytucji Zarządzającej celem upewnienia się czy aby  na pewno tak będzie.
Wcześniej, w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki te poważne zdarzenia losowe były akceptowane i zwrotowi podlegała tylko część nie wydatkowa i nie rozliczona a nie całość. Jak to będzie teraz trzeba poczekać na odpowiedź. Uczestnicy muszą się ubezpieczyć, a są to koszty kwalifikowane w ramach wsparcia pomostowego – finansowego.

P:   Czy w ramach kosztów ponoszonych ze wsparcia pomostowego będzie kwalifikowane:

  • Autocasco
  • Paliwo
  • Hotele
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Dyski zewnętrzne / karty pamięci / pendrive / akumulatory do aparatu / baterie / powerbanki
  • Wykup co miesięcznej licencji na oprogramowanie.
  • koszty napraw / przeglądów / serwisowania samochodu wykorzystywanego w ramach działalności
  • szkolenia branżowe
  • prenumerata branżowych czasopism / katalogów / informatorów
  • koszt eksploatacyjny maszyn np. uszczelki

O: Zasady udzielania bezzwrotnego wsparcia nie narzucają katalogu kosztów ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego finansowego, więc każdy wydatek uznany za  niezbędny i związany z bieżąca działalnością gospodarczą może być ponoszony w ramach tych kosztów. Problem dla uczestników pojawia się gdy Państwo narzucają sztywny katalog kosztów bez możliwości jego rozszerzenia, co my zrobiliśmy w naszym Projekcie. W związku z czym te wymienione koszty na dzień dzisiejszy nie mogą zostać sfinansowane w ramach tych kosztów. Będziemy pracować nad możliwością rozszerzenia naszego Katalogu. Zostaną Państwo poinformowani o tym w najbliższym czasie.

P: Czy akceptowane będzie dokonywanie płatności gotówką / kartą czy tylko przelewem?
O: Będzie możliwe dokonywanie płatności w dowolnej formie. Państwo jako Uczestnicy, gdy będziecie rozliczać dotację czy wsparcie pomostowe zawsze będziecie zobligowani do przedłożenia oświadczenia z zestawieniem i opisem specyfikacji jeżeli jest wymagana, które potwierdzą poniesiony wydatek.

P:  Czy będą akceptowane zakupy na podstawie umów kupna – sprzedaży / umów cywilno prawnych?
O: Tak. Pod warunkiem że umowy te nie będą naruszały zapisów Regulaminu oraz prawa polskiego. Zarówno przy umowach kupna sprzedaży/ umowach cywilno prawnych czy nawet fakturach na zakup używanej rzeczy musi być dołączona wycena rzeczoznawcy, aby zweryfikować czy cena zakupu używanej rzeczy nie przekracza jej wartości rynkową i jest niższa niż koszt podobnej nowej rzeczy.

P:  Czy w ramach wparcia pomostowego np. koszt  ubezpieczenia który wnosi 1500,00 złotych ma zostać uwzględniony jednorazowo czy rozbity na okres 12 miesięcy?
O: Koszt ten może być rozbity na poszczególne okresy czasowe (np: miesięczne, kwartalne itp). jeśli Umowa zawarta z Ubezpieczycielem to dopuszcza.

P: Co w sytuacji kiedy zakupiony dzięki dotacji sprzęt nie będzie używany?
O: Sprzęt zakupywany w ramach dotacji powinien służyć celom planowanej działalności gospodarczej. Prowadzona działalność, a więc również zakupy poniesione w ramach jej utworzenia, będą podlegały kontroli i monitoringowi. W przypadku stwierdzenia, że są one wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem (a brak wykorzystania zakupionego sprzętu można uznać za niewykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem) może dojść do konieczności zwrotu części lub całości przekazanej dotacji wraz z odsetkami. Dlatego bardzo ważne jest, aby na etapie sporządzania biznes planu dokładnie oszacować potrzeby inwestycyjne Kandydata.

P: Czy kasę fiskalną można sfinansować zarówno z dotacji inwestycyjnej jak i pomostowej?
O: Niestety, po odpowiedzi z uzyskanej z WUP w Rzeszowie okazuje się, że kasa fiskalna nie jest możliwa do sfinansowania z żadnego z wymienionych źródeł (ani dotacji, ani wsparcia pomostowego) bo istnieje możliwość odzyskania kosztu zakupu kasy.

P: Ile czasu po zakończeniu projektu Uczestnicy są zobligowani żeby trzymać sprzęt zakupiony w ramach dotacji?
O: Zgodnie z zapisem Umowy czas, w którym Uczestnik musi trzymać zakupiony w ramach dotacji sprzęt wynosi pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

P:- z jednej strony w regulaminie napisane jest, że katalog kosztów wsparcia pomostowego jest zamknięty, – z drugiej strony uczestnik doradztwa informuje mnie, że na infolinii uzyskał informację, że można dokonać innych wydatków, które nie są wyszczególnione, a są niezbędne w prowadzonej działalności, np. koszty paliwa, materiały i środki do świadczenia usług (w tym przypadku firma sprzątająca).
O: Proszę, dla bezpieczeństwa Kandydata, trzymać się katalogu kosztów w Regulaminie. Będziemy pracować nad możliwością rozszerzenia naszego Katalogu zawartego w Regulaminie. Zostaną Państwo poinformowani o tym w najbliższym czasie.

P: Uczestnik projektu planuje w ramach inwestycji zakupić samochód. Pytanie jest następujące – czy istnieją jakieś obostrzenia, co do ilości siedzeń w samochodzie, który miałby służyć prowadzeniu działalności w zakresie usług ogrodowych – konkretny przykład: czy zakup samochodu (busa) np. volkswagen t5 może mieć zainstalowane więcej siedzeń jak trzy w przednim rzędzie, czy też tylna część musi być odgrodzona ścianą od siedzeń przednich do przewozu towarów – czy są jakieś wytyczne w tym zakresie?
O: Auto zakupione w ramach dotacji musi spełniać kryteria zawarte w Regulaminie. Nie jest istotne jaki to samochód, byle odpowiednio jego zakup uzasadniały potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Lista będzie uzupełniana na bieżąco, w ramach pojawiania się kolejnych pytań i odpowiedzi. Prosimy o śledzenie tego wątku.

 

2 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz