INFORMACJE O PROJEKCIE

Szanowni Uczestnicy.

Podajemy informacje o najbliższych działaniach w ramach projektu.

22 maja 2017 r. – zakończenie oceny formalnej złożonych biznes planów i wniosków o wsparcie, wywieszenie listy Uczestników po ocenie formalnej, rozpoczęcie oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków

29 maja 2017 r. – planowane zakończenie oceny merytorycznej złożonych biznes planów i wniosków o wsparcie, ustalenie wstępnej listy rankingowej Uczestników zgodnie z Regulaminem.

30 maja 2017 r. – ogłoszenie wstępnej listy rankingowej, poinformowanie Uczestników o wynikach oceny i możliwości odwołania się od niej.

31 maja 2017 r. – rozpoczęcie procedury odwoławczej.

6 czerwca 2017 r. – ostateczny termin składania odwołań przez Uczestników.

9 czerwca 2017 r. – zakończenie procedury odwoławczej, ustalenie ostatecznej listy rankingowej.

12 czerwca 2017 r. – rozpoczęcie podpisywania umów o udzielenie wsparcia finansowego oraz umów o udzielnie wsparcia pomostowego z Uczestnikami.

19 czerwca 2017 r. – przewidywane zakończenie zawierania umów z Uczestnikami.

Informujemy również, że planowany harmonogram realizacji zadań może ulec zmianie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz