INFORMACJA O TRYBIE PODPISYWANIA UMÓW I WNOSZENIA ZABEZPIECZEŃ W PROJEKCIE.

Szanowni Państwo.

W związku ze zbliżającym się terminem zawierania z Państwem:

 • Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
 • Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

Informujemy, że zobowiązani będą Państwo do przedłożenia następujących dokumentów:

UCZESTNIK PROJEKTU

 1. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (jeżeli wymaga aktualizacji),
 2. Kopię dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem REGON i NIP (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 3. Kopię dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA),
 4. Kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy),
 5. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis na dzień podpisania umowy
  w bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych (jeśli otrzymał takie wsparcie)
 6. Zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej – PATRZ NIŻEJ.
 7. Oświadczenie o numerze konta (w załączeniu).

PRAWIDŁOWE ZABEZPIECZENIE ZWROTU PRZYZNANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 WARIANT PIERWSZY:

ZABEZPIECZENIE W FORMIE WEKSLA IN BLANCO

 

Zabezpieczenie w formie weksla in blanco wymaga podpisania samego weksla In blanco przez  Uczestnika projektu oraz deklaracji wekslowej. Samo podpisanie odbywa się w Biurze Projektu
w terminie ustalonym z pracownikami Biura Projektu.

 

Weksel in blanco wymaga poręczenia przez dwóch Poręczycieli spełniających następujące kryteria:

·         są osobami fizycznymi w wieku do 70 lat, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych;

·         pozostawały przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia niniejszej umowy w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, lub prowadziły przez taki sam okres działalność gospodarczą, albo uzyskiwały dochody z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, pobierały emeryturę, albo rentę strukturalną przyznaną na podstawie decyzji administracyjnej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (DZ. U. Nr 114 poz. 1191
z późn. zm.);

·         pozostają w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości
(w przypadku osób zatrudnionych) w momencie składania poręczenia na wekslu in blanco oraz zatrudnieni są na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed datą złożenia poręczenia;

·         uzyskały w okresie ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia niniejszej umowy średnie miesięczne dochody w wysokości nie niższej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto;

·         w chwili udzielenia poręczeń posiadają decyzję administracyjną zgodnie z którą okres pobierania renty strukturalnej nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem (warunek ten dotyczy wyłącznie poręczycieli pobierających rentę strukturalną);

·         w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych;

·         Udzielają poręczenia tylko jednemu Uczestnikowi Projektu,

 

Jednym z Poręczycieli może być Współmałżonek Uczestnika pod warunkiem, że spełnia kryteria.

Podczas podpisania weksla In blanco obecni muszą być:

– Uczestnik projektu

– Współmałżonek Uczestnika Projektu

(UWAGA: w przypadku, gdy Uczestnik nie pozostaje w związku małżeńskim lub posiada rozdzielność majątkową zobowiązany jest do przyprowadzania ze sobą dwóch Poręczycieli oraz złożenia dodatkowo Oświadczenia o nie pozostawaniu w związku małżeńskim/oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (w załączeniu).  W sytuacji, kiedy Współmałżonek nie spełnia kryteriów stawianych Poręczycielowi, Uczestnik zobowiązany jest do zdobycia dwóch Poręczycieli)

– Poręczyciel (Poręczyciele) wraz ze Współmałżonkiem/Współmałżonkami.

Wszystkie w/w osoby muszą posiadać ze sobą aktualny dokument umożliwiający potwierdzenie ich tożsamość (ze zdjęciem).

Podczas podpisywania weksla in blanco przez Uczestnika Poręczyciele zobowiązani będą do wspólnego podpisania dokumentu pod nazwą: „Poręczenie do deklaracji wystawcy weksla
„IN BLANCO”” (w załącznikach) oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów stawianych Poręczycielom.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez Poręczycieli są:

 W przypadku Poręczyciela będącego osobą Zatrudnioną w ramach stosunku pracy.

 1.      Zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy (wzór w załącznikach)

2.      Oświadczenie o:

a.      posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b.      nie posiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi,

c.       nie ciążą na nim zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych,

d.      nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.

e.      o nieporęczaniu innym Beneficjentom.

(Wzór w załącznikach)

W przypadku Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą.

 1.      Kopię dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem REGON i NIP (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

2.      Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 2 miesiące).

3.      Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 2 miesiące).

4.      Oświadczenie o:

a.      posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b.      nie posiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi,

c.       nie ciążą na nim zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych,

d.      nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.

e.      o nieporęczaniu innym Beneficjentom

(Wzór w załącznikach)

5.      Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach i aktualnych zobowiązaniach finansowych Poręczyciela (w załączniku).

6.      Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2016r lub kopię deklaracji na podatek dochodowy za rok 2016 wraz z potwierdzeniem złożenia tej deklaracji
w Urzędzie Skarbowym.

 W przypadku Poręczyciela będącego emerytem lub rencistą.

 1.     Kserokopie decyzji administracyjnych o przyznaniu emerytury/renty (świadczenia) oraz dowody potwierdzające otrzymanie w/w w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy (maj 2016 – maj 2017).

2.      W przypadku Poręczyciela pobierającego rentę strukturalną kopię decyzji administracyjnej potwierdzającej, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika, którego są Poręczycielem.

3.      Oświadczenie poręczyciela o wysokości osiągniętego dochodu (dotyczy poręczyciela pobierającego emeryturę/rentę strukturalną1)

4.      Oświadczenie o:

a.      posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b.      nie posiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi,

c.       nie ciążą na nim zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych,

d.      nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych;

e.      o nieporęczaniu innym Beneficjentom

(w załączniku).

Dodatkowo każdy Poręczyciel pozostający w związku z małżeńskim składa:

 – Oświadczenie współmałżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (w załączniku)

lub:

– Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim/oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (w załączeniu) wraz z kopią odpisu Aktu Notarialnego albo Sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

Każdy Poręczyciel, który nie pozostaje w związku małżeńskim składa:

 – Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim/oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (w załączeniu)

 

WARIANT DRUGI:

 OŚWIADCZENIE O DOBROWOLNYM PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

Zabezpieczenie w formie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wymaga podpisania weksla in blanco przez Uczestnika projektu oraz deklaracji wekslowej (nie wymaga się Poręczycieli).

Samo podpisanie odbywa się w Biurze Projektu terminie ustalonym z pracownikami Biura Projektu.

Podczas podpisania weksla In blanco obecni muszą być:

– Uczestnik projektu

– Współmałżonek Uczestnika Projektu

Wszystkie w/w osoby muszą posiadać ze sobą aktualny dokument umożliwiający potwierdzenie ich tożsamość (ze zdjęciem).

Dodatkowo Uczestnik Projektu musi przynieść:

1.      Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie Aktu notarialnego.

2.      Oświadczenie małżonka o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (jeżeli Uczestnik w dniu podpisywania umowy pozostaje w związku małżeńskim – wnoszone jako zabezpieczenie weksla In blanco, na jednolitym załączniku) lub Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (w załączeniu).

 Koszty ponoszone przez Uczestnika w związku z uzyskaniem zabezpieczenia są kosztami niekwalifikowanymi.

 

 

 

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz