Informacja dla Uczestników o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

Szanowni Uczestnicy Projektu.

Zgodnie z regulaminem informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o wsparcie finansowe w Projekcie.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 19 kwietnia 2017 r i zakończy w dniu 28 kwietnia 2017 r o godzinie 15:00.

Wnioski przyjmowane będą zgodnie z zapisami zawartej w „REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie „MOJA FIRMA-MOJA SZANSA Nr projektu RPPK.07.03.00-00-18-0010/15 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości”, który jest dostępny TUTAJ w części WSPARCIE FINANSOWE.

Wszystkie załączniki niezbędne do przygotowania dokumentów znajdziecie Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Poniżej przedstawiamy również najważniejsze zapisy z Regulaminu odnoszące się do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

  • Wnioski  składane są w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, przez ustanowionego pełnomocnika, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera.
  • Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu w sytuacji osobistego dostarczenia dokumentów lub data stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą.
  • Uczestnik projektu powinien złożyć trwale spięty (w skoroszycie z europerforacją) komplet dokumentów zawierający: wniosek z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej, w zamkniętej kopercie, oznaczonej jego imieniem nazwiskiem i dokładnymi danymi teleadresowymi.
  • Wersja papierowa wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.
  • Wersję elektroniczną wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wersją elektroniczną biznes planu – należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD). Opis płyty CD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika projektu oraz numer ID nadany na etapie rekrutacji.
  • Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się opatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od s. do s.” aktualną datą wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie.
  • Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione w języku polskim.
  • Dokumenty muszą być wypełnione elektronicznie lub odręcznie drukowanymi literami (czytelnie!).

Komplet dokumentów, jakie uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości obejmuje:

a) wniosek o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 1 Regulaminu);

b) zaświadczenie o ukończeniu cyklu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma-moja szansa”

c) oświadczenie Uczestnika projektu o numerze pesel (załącznik nr 7 Regulaminu)

d) biznesplan w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD zawierającej wersję w formacie*.doc i *.pdf (załącznik nr 2 Regulaminu)

e) harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 3 Regulaminu).

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o finansowe wsparcie pomostowe obejmuje: a) wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 4 Regulaminu);

b) oświadczenie Uczestnika projektu o numerze PESEL (załącznik nr 7 Regulaminu KOW);

c) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 5 Regulaminu);

e). Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r., poz. 1543). (załącznik nr 6 Regulaminu);

Dokumenty o których mowa powyżej składane są łącznie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Biura Projektu lub z doradcami, którzy świadczyli na rzecz Państwa usługę indywidualnego doradztwa specjalistycznego.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz